Silozubehör

Air-control

Aircontrolsysteem op GVK Polem silo's, Oost-Europees bedrijf

Air-cleaner

GVK Veevoersilo's op een pluimveehouderijebedrijf

Air-grill

GVK silo's

Easy-flow

Easyflow Polem

Trichtermannloch

Trechtermanluik GVK silos Escherbrugge

Silowaagenschuppen

GVK Wegerhut